شناخت مشکلات فراروی مدیریت شهری و افزایش توانمندی شهرداری‌ها
در هجدهمین گردهمایی مدیران و معاونان برنامه‌ریزی کلانشهرها تاکید شد

شناخت مشکلات فراروی مدیریت شهری و افزایش توانمندی شهرداری‌ها

مدیر دبیرخانه کمیسیون معاونان برنامه‌ریزی کلانشهرها گفت: در هجدهمین گردهمایی مدیران و معاونان برنامه‌ریزی کلانشهرها بر شناخت مشکلات فراروی مدیریت شهری و افزایش توانمندی شهرداری‌ها تاکید شد.