میزان از دست رفتن درآمدکدهای درآمدی
از دست رفتن ۳۳درصد درآمدهاعوارض گذرنامه، عوارض بلیت هوایی، عوارض شماره گذاری سالیانە موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه، عوارض، ثبت نام آزمایش رانندگی، عوارض بلیت مسافربری و باربری، درآمدهای حاصل از تابلوهای معرف کاربری تبلیغاتی، درآمد مراکز فرهنگی، درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی، درآمد حاصل از سود سهام سازمانها و شرکتهای تابعه، درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها، درآمد حاصل از بازارهای روز هفتگی ، جریمۀ سد معبر و خسارت واردشده به اموال شهرداری.
از دست رفتن ۲۵ درصد از درآمدها به واسطە بخشودگی احتمالی دولت و یا کاهش گردش مالی مبادلات

کدهای درآمدی سایر موارد عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده

از دست رفتن حدود ۲۵ درصد درآمدهای مرتبط با حوزە شهرسازی به علت توقف فعالیتهای ساختمانیکدهای درآمدی عوارض بر پروانه های ساختمانی (زیربنا و پذیره)، عوارض نوسازی، جریمە کمیسیون مادە ۱۰۰ ،عوارض بر مازاد تراکم، عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرحهای توسعە شهری، عوارض بر بالکن و پیش آمدگی، عوارض تأمین پارکینگ و عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی بر اساس نسبت تحقق (به ترتیب ۲۵ درصد و ۲۴.۵ درصد)
از دست رفتن ۲۲ درصد از درآمدها

کدهای درآمدی تمدید پروانه های ساختمانهای نیمه کاره به واسطەتعطیل فعالیتهای ساختمانی و فرجەقانونی در نظر گرفته شده و همچنین، در کدهای درآمدی عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکزی.