ظرفیت شهرها در جنگ اقتصادی
نایب رئیس هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه امروز بیش از ۷۰ درصد از درآمدهای شهرهای کشور ناپایدار است و در بحران‌های اقتصادی این ناپایداری به پاشنه آشیل تبدیل می‌شود، گفت: بر همین اساس می‌توان ادعا کرد مهمترین رویکرد برای اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی در حوزه شهری حرکت شهرداری‌ها به سمت افزایش سهم درآمدهای پایدار است.