آلودگی هوا و ترافیک چه تأثیری بر رضایت گردشگران خارجی دارد؟
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد
بر اساس نتایج حاصل از تخمین رابطه بلندمدت در این تحقیق، بین متغیرهای مدل طی سال‌های ۱۳۴۷-۱۳۹۳ می‌توان بیان کرد که یک درصد افزایش در شاخص آلودگی‌ هوا و حجم ترافیک به ترتیب ۲/۱ و ۳/۲۴ درصد میزان رضایتمندی گردشگران را کاهش می‌دهد و در نهایت، به ازای یک درصد افزایش ارائه خدمات بانکی میزان رضایت گردشگران ۱/۴ درصد افزایش می‌یابد.
برگزاری پنل اقتصاد شهری در حاشیه اجلاس جهانی شهرداران
از سوی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران صورت گرفت
در حاشیه نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران ۲۰۱۶، پنل اقتصاد شهری از سوی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با استقبال گسترده علاقه مندان برگزار شد.
دغدغه قرن بیست‌ویک، تبدیل شهرها به مکان‌هایی برای زندگی بهتر
رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016 عنوان کرد
دکتر پورزرندی گفت: هم اکنون ۳.۹ میلیارد نفر از جمعیت جهان در شهرها و مناطق شهری زندگی می‌کنند و دغدغه قرن بیست‌ویک، تبدیل شهرها به مکان‌هایی برای زندگی بهتر است.
ظرفیت شهرها در جنگ اقتصادی
نایب رئیس هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه امروز بیش از ۷۰ درصد از درآمدهای شهرهای کشور ناپایدار است و در بحران‌های اقتصادی این ناپایداری به پاشنه آشیل تبدیل می‌شود، گفت: بر همین اساس می‌توان ادعا کرد مهمترین رویکرد برای اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی در حوزه شهری حرکت شهرداری‌ها به سمت افزایش سهم درآمدهای پایدار است.