بومی سازی قوانین کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل در گیلان
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گیلان خبر داد
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گیلان با تأکید بر لزوم بومی سازی قوانین کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل در کشور، از تحقق این مهم در استان خبر داد.